Η επικοινωνία ως διαδικασία ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών, έχει καθοριστική σημασία για τον Αιρετό, τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα ΜΜΕ και το κοινό τους. Η σχέση του Αιρετού με τα ΜΜΕ και το κοινό και η ίδια η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους αποτελεί πράξη που επηρεάζει σημαντικότατα την πορεία του Αιρετού, τη στάση και θέση των ΜΜΕ απέναντί του και τη συλλογική αντίληψη του κοινού.

Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ εργάζεται στην κατεύθυνση της δημιουργίας των απαραίτητων καλών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ του Αιρετού και των δημοσιογράφων – ιδιοκτητών ΜΜΕ που καλύπτουν τοπικά θέματα. Τη λεπτή ισορροπία των σχέσεων Αιρετού – ΜΜΕ και της γενικότερης επικοινωνίας, η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ, με τη μακρόχρονη εμπειρία, μπορεί να τη διαχειριστεί προς όφελος, πάντα, του Αιρετού πελάτη της. Η προβολή και ανάδειξη του έργου, των επιτυχιών και της προσωπικότητας του Αιρετού – καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του – μέσω όλων των διαθέσιμων ΜΜΕ, αποτελούν βασικό στόχο της Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ.

"Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν κι αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις"