Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ με συγκεκριμένη μεθοδολογία και την εμπειρία που διαθέτει αξιολογεί τις υπάρχουσες δομές, τα πρόσωπα που τις στελεχώνουν και τις διαδικασίες που ακολουθούνται ώστε να προτείνει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Συνεργασιών (Ο.Σ.Σ.) με αμφίδρομη, αδιάλειπτη και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του Αιρετού, των συνεργατών του, των στελεχών και των εργαζομένων του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των συμμετασχόντων στο ίδιο συλλογικό έργο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – όπου ο καθένας εκτελεί ένα μέρος εργασίας – αποτελεί προϋπόθεση για την παραγωγή και ολοκλήρωση των έργων που καθορίζουν το “αύριο” ενός τόπου και το μέλλον του Αιρετού που θεσμικά είναι ο επικεφαλής του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εφαρμογή μεθοδολογίας μέτρησης της αποτελεσματικότητας των συνεργατών του Αιρετού, των στελεχών και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες, συμπεριλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Συνεργασιών (Ο.Σ.Σ.) που δύναται να προταθεί από την Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ, όπως και η επιβράβευση όσων αποδίδουν στο έργο τους.

"Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν κι αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις"