1. Εγκατάσταση και εφαρμογή μηχανογράφησης για τη σύγχρονη οργάνωση γραφείου Περιφερειάρχη, Δημάρχου, Προέδρου Δημοτικής Επιχείρησης προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις της εποχής.
  2. Εφαρμογή συστήματος αδιάλειπτης αναζήτησης διαθέσιμων Εθνικών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και οικονομικών πόρων.
  3. Υποστήριξη στην υποβολή, υλοποίηση και διαχείριση έργων ΕΣΠΑ και έργων των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg κλπ).
  4. Εκπαίδευση προσωπικού στην υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων επιτάχυνσης των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προγράμματα.
  5. Παρακολούθηση λειτουργίας εφαρμογής μεθόδου συγχρονισμού υπηρεσιών βάση στοχοθεσίας.
  6. Μέτρηση βαθμού ικανοποίησης πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  7. Εφαρμογή μεθόδου μείωσης κόστους και χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών και εξυπηρέτησης πολιτών. Βελτιστοποίηση παρεχομένων υπηρεσιών.
  8. Αποτίμηση διοικητικών αποφάσεων. Έλεγχος οικονομικού κόστους ενεργειών και δράσεων. Ελαχιστοποίηση δαπανών λειτουργίας.

"Ποτέ, δεν μπορεί να διδάξει σε ένα ωδείο ένας αυτοδίδακτος μουσικός, όσο καλός και αν είναι"